Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP)

 Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim Panda3D-print (ďalej len "predávajúci") v oblasti predaja 3D výrobkov –darčekové výrobky, kity, digitalizácia a utomatizácia strojov,......plastové náhradné súčiastky pre domácnosť.

 Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia slovenským právnym poriadkom a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. 
Kupujúci vytvorením objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Reklamačný poriadok a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
Predávajúci
Panda3D-print.... Zvolenská cesta 3734/21, 974 05 Banská Bystrica IČO : 53 554 981 je spoločnosťou zapísanou v živnostensko registri Banská Bystrica  zaoberajúca sa 3D tlačou pre koncových spotrebiteľov a firmy.
Kupujúci
Kupujúcim sa rozumie:
a) spotrebiteľ - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.
b) podnikateľ - osoba zapísaná v živnostenskom registri, ktorá podniká na základe platného právneho poriadku v SR.
Spotrebiteľ na začiatku obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.
Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40 / 1964 Zb., Občiansky zákonník, zákona č 634/1992 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.
Individuálna zmluva s kupujúcim je nadradená týmto obchodným podmienkam, resp. v prípade, že je dojednanie v individuálnej zmluve odchýlne od podmienok stanovených týmito VOP, použije sa dojednanie z individuálnej zmluvy.
Kupujúci si je vedomý, že mu kúpov tlačených  produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.
Kúpna zmluva - objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho - odoslaním objednávky). Od tohto momentu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Predávajúci je povinný prijatie kúpnej zmluvy (objednávky) potvrdiť, najčastejšie odoslaním potvrdenia elektronickou poštou bezprostredne po prijatí objednávky do systému predávajúceho.
Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.3D tlač a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) na uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu pred prevzatím plnenia z kúpnej zmluvy. Predávajúci požaduje zaplatenie zálohy alebo obdobnej platby iba v prípade špecifických požiadaviek zákazníka a o tejto skutočnosti bude zákazník vždy dopredu upozornený.

Predávajúci neuzatvára zmluvy, ktorých predmetom je opakované plnenie.

Kupujúci má vždy možnosť obrátiť sa telefonicky, písomne alebo inak na predávajúceho so svojou sťažnosťou, a ak nebude sťažnosť kupujúceho vybavená kladne, má právo obrátiť sa so sťažnosťou na príslušný štátny orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.

 1. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

III. Otváracia doba

Objednávky cez internetový obchod www.3D tlač  prijímame 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

 1. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty.

 1. Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (PHE a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, má predávajúci právo kupujúcemu dopredu potvrdiť telefonicky/e-mailom cenu a termín dodania. Túto cenu je predávajúci oprávnený meniť vzhľadom k aktuálnej situácii na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Sk voči zahraničným menám. Ak kupujúci s takouto zmenou nesúhlasí, objednávku nepotvrdí, takže k jej realizácii nedôjde.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

 • prostredníctvom elektronického obchodu na Panda3D-print (ďalej len „e-shop“)
 • elektronickou poštou na adrese domkarta@gmail.com alebo info@panda.sk
 • telefonicky na linke +421917960033

Predávajúci odporúča kupujúcemu vykonávať objednávky cez elektronický obchod alebo písomnou formou (e-mail) a uviesť nasledujúce údaje:

 • meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno a sídlo kupujúceho
 • IČO, ak je nákup realizovaný na podnikateľa/obchodnú spoločnosť; DIČ, ak je registrovaný ako platca DPH
 • telefonický kontakt slúžiaci najmä na prípadný kontakt prepravných spoločností za účelom doručenia tovaru kupujúcemu
 • kód a názov tovaru podľa cenníka
 • jednotkovú cenu
 • spôsob platby a dopravy
 • dodaciu adresu, ak sa líši od fakturačnej adresy kupujúceho.

Pri realizácii nákupu cez internetové stránky je kupujúci vyzvaný k vyplneniu všetkých potrebných údajov.

 1. Odstúpenie od zmluvy

Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 odst. 1 obč. z.). Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúceho.

Kupujúci, spotrebiteľ, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy do 15 dní od doručenia objednávky. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí tovar odoslať jedným z dostupných spôsobov vrátenia pred uplynutím vyššie uvedenej lehoty.

V prípade, že si spotrebiteľ želá uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, t. j. do 15 dní, musí o svojom odstúpení od zmluvy informovať predávajúceho písomne prostredníctvom priloženého formulára na vrátenie tovaru, ktorý je súčasťou balenia spolu s vráteným tovarom, e-mailom alebo prostredníctvom online formulára.

V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy v súlade s predchádzajúcimi odsekmi, predávajúci vráti všetky platby, ktoré predávajúci od spotrebiteľa prijal, vrátane nákladov na dodanie, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy doručené podnikateľovi. Ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, predávajúci uhradí spotrebiteľovi náklady na doručenie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu doručenia. Predávajúci však nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi prijaté finančné prostriedky skôr, ako spotrebiteľ odovzdá tovar predávajúcemu alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Ak je kupujúcemu umožnené odstúpiť od kúpnej zmluvy do päťnástich dní, kupujúci berie na vedomie, že vrátenú kúpnu cenu možno znížiť o sumu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru.
 
Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

 • na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
 • na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa,
 • na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude čerpaná pri ďalšom nákupe.
 
Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 53 odst. 7 obč. z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

VII. Platobné podmienky

 1. a) platba vopred bankovým prevodom,
  c) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca).

VIII. Dodacie podmienky

Posielanie prepravnou službou - SR: Tovar je kupujúcemu zaslaný prepravnou spoločnosťou GLS alebo Slovenská pošta. Prepravca bežne dodáva zásielky kamkoľvek v rámci Slovenskej republiky a to do 48 hodín. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu domkarta@gmail.com alebo info@panda.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

 1. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.01.2022 a rušia všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto

Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.
Vypracované v súlade s občianskym zák. č 40/1964 Zb. § 619-627 a zák. č. 634/1992, oba v znení noviel.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Tento reklamačný poriadok je platný od 01.01.2022 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii ako dokument na www.3D tlač

 1. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorým je 3D tlač Kupujúci je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasí s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom. Prevzatím tovaru sa rozumie okamih prevzatia tovaru od dopravcu. 
Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra, alebo dodací list - ďalej len záručný list) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo...).

v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a mal by obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo.). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu a chyby tovaru.